Århus Vand A/S

Følgende pressemeddelelse er udsendt ifm. kontrakt på rammeaftale med Århus Vand A/S

VAM A/S indgår ny kontrakt med Århus Vand A/S

VAM A/S har indgået kontrakt på en rammeaftale med Århus Vand A/S over en periode på 6
år med en samlet værdi på ca. 135 millioner kr.

Århus Vand A/S udbød i efteråret 2009 tre rammeaftaler i partnering for sanering af
kloakledninger ved opgravning. Hver af de tre udbudte rammeaftaler er geografisk opdelt i
områderne Risskov, Århus udenfor city og Cityområdet.

VAM A/S blev valgt sammen med 6 andre entreprenørvirksomheder efter prækvalifikation til at byde på hver af de 3 opgaver, heraf 4 af landets største entreprenører.
Opgaverne blev udbudt efter forhandling i henhold til EU´s forsyningsvirksomhedsdirektiv med det økonomiske mest fordelagtige tilbud som tildelingskriterium. Tilbuddene blev vurderet efter følgende underkriterier - 1) Økonomi, 2) Kvalitet og udvikling, 3) Organisation, kvalitetssikring og sikkerhedsarbejder.

VAM A/S blev tildelt opgaven "Udenfor city" med opstart her i foråret og med en varighed på 6 år frem til udgangen af år 2015.

"Først prækvalifikationen og efterfølgende processen med udarbejdelse af det endelige tilbud
samt de efterfølgende forhandlinger har været en lang og til tider en meget hård proces, men en meget spændende opgave at løse - og ikke mindst medarbejdernes indsats og deres tilgang til udfordringerne gennem hele processen - har været en fantastisk oplevelse.

Det er en fantastisk opgave at få kontrakt på - specielt i disse tider med lavkonjunktur. Den vil give en god kontinuitet igennem de næste 6 år, hvor der forventes en bemanding på mellem 20 - 25 mand.

Den overordnede ledelse varetages af projektleder Tommy Thuesen suppleret af projektleder Thomas Mogensen. Vi er kommet godt i gang med projekteringen af opgaverne, som udføres af projektteamet, bestående af bygherren Århus Vand A/S, VAM A/S og Orbicon A/S.

Det første projekt er færdigprojekteret og netop opstartet i marken - et nyt regnvandsbassin
ved byen Kolt, som ligger syd/vest for Århus. Regnvandsbassinet etableres pga. den areal- og byudvikling der sker i området og derved bliver den samlede mængde overfladevand, der skal udledes til den offentlige recipient forøget og derved belastes. Regnvandsbassinet etableres som en "buffer" således at overfladevandet udledes til recipienten i en mængde der ikke skader miljøet i og omkring recipienten. Regnvandsbassinet stableres på et areal på 12.500 m2 og har en volume på 11.000 m3. Projektets hovedmængder er følgende: Afgravning og kørsel af muld til depot 3.000 m3 inkl. genudlægning af mulden, afgravning og bortkørsel af 16.000 m3 råjord, 290 mm afvandingsledninger i dimension ø315 mm til ø600 mm samt et betonudløbsbygværk.
" udtaler adm. direktør Benny Kristensen.