Nyt renseanlæg til processpildevand

VAM har i samarbejde med NIRAS og Aquagain etableret et nyt renseanlæg for Kronospan.

Igennem 2 år har vi etableret et helt nyt renseanlæg for spånpladefabrikken Kronospan i Pindstrup på Djursland. Renseanlægget skal bruges til håndtering og rensning af forurenet overfladevand samt processpildevand med henblik på genbrug af dette i produktionen. Med anlægget undgår vi udledning til den lille Pindstrup Bæk og afledning til det kommunale spildevandssystem, ligesom vi undgår indvinding af grundvand på op til 100.000 m3 pr. år.

 

DET GODE SAMARBEJDE

VAM har udført anlægget i totalentreprise i samarbejde med Aquagain Folding Smed og NIRAS. Vi har varetaget jord, beton og udført bygningsarbejder samt projektering heraf. NIRAS har været bygherrerådgiver og bistået med myndighedsarbejde samt forstået dimensionering og skitseprojektering af anlægget. Aquagain Folding Smed har stået for projektering og udførelse af de maskinelle installationer.

 

Renseanlægget er projekteret i tæt samarbejde med bygherre og driftsfolk fra Kronospan. Dette har sikret, at der er leveret et moderne anlæg, der lever fuldt op til Kronospans forventninger om at have et fremtidssikret anlæg, med muligheder for udvidelse i forbindelse med eventuelle kommende nye krav. Miljømyndighedernes krav om at undgå udledning af forurenet overfladevand og reducere udledning af processpildevand til kloaknettet er ligeledes opfyldt.

 

SELVE ANLÆGGET

Renseanlægget er disponeret og placeret med mulighed for udvidelse. Anlægget består af samlet 11.400 m3 betonbassiner fordelt på 2 styk sedimentationstanke på henholdsvis 1.000 m3 og 2.700 m3 (inkl. skyllesystem). Dertil er der lavet 2 styk sparrebassiner på 4.500 m3 og 2.700 m3. Der er etableret 1 styk pumpestation med kapacitet på 1.000 l/s og 1 styk pumpestation med kapacitet på 270 l/s. Anlægget omfatter mekanisk kemisk rensning med et moderne automatisk båndfilter samt sandfiltrering.

 

Båndfilteret er installeret i en solid og rengøringsvenlig bygning med tilhørende kemikalieanlæg, teknikrum og automation. Teknikrummet er hævet fra gulvniveau med moderne opbygning og EDB-gulv for at sikre installationerne. Der er leveret komplet CE-mærkning af anlægget samt fuld drift- og vedligeholdelsesinstruktion.

 

Renseanlægget er etableret på et areal med gamle bassiner, som er nedbrudt inden anlægsarbejdet blev påbegyndt. Inden nedbrydning er der etableret et midlertidigt bassin samt omlægning af ledningsanlæg for opretholdelse af driften igennem hele anlægsperioden. Der er gennemført rensning af forurenet grundvand i forbindelse med den omfattende grundvandssænkning for anlægsarbejderne.

Kort om projektet:

Kunde: Kronospan ApS
År: 2018-2019
VAM’s rolle: Totalentreprenør, jord, beton og udførelse af bygningsarbejder samt projektering heraf.

Kompetencer der er bragt i spil

Betonarbejde

Renseanlæg

Samarbejde

Lad os tage en snak om dit næste projekt

+45 86 49 23 00  / vam@vam.dk

Andre relevante cases

CSR-rapport 2019/2020

Vores CSR-rapport for 2019/2020 er nu tilgængelig, og vi håber du har lyst til at læse den. I VAM arbejder vi løbende med at synliggøre, hvordan vores værdier og fokusområder i hverdagen hænger sammen FN’s 10 Global Compact Principper og FN’s verdensmål. Og det er vores CSR-rapport et udtryk for.

Pumpestation og tunnelering

Vi inviterede østjyske forsyninger og rådgivere med på rundtur for at se vores pumpestation- og tunneleringsprojekt ved Søtorvet i Silkeborg. Kloakentreprise omhandler omlægning af hovedkloakanlægget fra Åhavevej til Slotsholmen ved Christian 8’s vej for Silkeborg Forsyning.