Skybrud udfordrer klimaprojekt

VAM har siden 2018 udført et omfattende projekt, der omhandler klimatilpasning og skybrudssikring for Vejle Spildevand på Vardevej, Niels Bentzens Alle og Vestbanevej samt i det ovenliggende kuperede skovområde.

I midten af juni blev Vejle, og dermed dette område, ramt af et kraftigt skybrud, på det værst tænkelige tidspunkt for bygherren og VAM. Vi var næsten i mål med projektet for Vejle Spildevand, hvor vi har arbejdet på at lave skybrudsforanstaltninger, der i fremtiden skal komme vand-, jord- og sandskred til livs. VAM havde netop anlagt en ny vej gennem skoven fra Vardevej. Vi manglede kun den afsluttende belægning, da skybruddet ramte og skyllede sand, stabilgrus og græsarmeringssten ned gennem skoven, ud på vejbanen og ind på private arealer. I kølvandet på skybruddet arbejde vores team i Vejle efterfølgende på højtryk i halvandet døgn for, at alt sand og grus blev gravet væk fra vejbanen, så den igen var farbar for bilisterne samt på de private arealer.

 

Nu er vi startet forfra med at lave belægning. Denne gang blev overstrømningsarealet sikret med en insitustøbt betonplade, og vejen ned igennem skoven blev asfalteret i v-profil for at styre vandet, så beboerne i området hurtigt oplever en forbedring af forholdende.

I godt samarbejde med vores bygherre, Vejle Spildevand, har vi været hurtige til at afhjælpe problemerne, som skybruddet medførte til fordel for borgerne i området.

 

Vejle Amts Folkeblad har den 19/6-2019 bragt en artikel om netop denne klimahændelse:

Skybrud faldt på værst tænkelige tidspunkt – nyt sandskred

 

Et omfattende klimatilpasningsprojekt

Projektet i Vejle er udført som et led i at skybrudssikre ejendommene beliggende i skovarealet ved Vardevej. Projektet indebærer en række nye tiltag og forbedringer. Der skal blandt andet anlægges et nyt underjordisk rørbassin til opmagasinering af vand, som skal aflaste eksisterende ledninger. Der lægges større regnvandsledninger hele vejen ned gennem skoven i Vardevej og ned igennem Niels Bentzens Allé, og hen til det nye bassin på Vestbanevej. Hertil anlægges der nyt bygværk i skoven, som opsamler og bremser regnvandet ved klimahændelser.

 

VAM udfører separatkloakering af ejendommene på Vardevej, Niels Bentzens Alle og Vestbanevej, som skal sikre ejendommene mod klimavandet. VAM skal blandt andet lave tilløbsledningerne til det nye rørbassin, så der bliver en bedre håndtering af regnvandet i området. Dertil har vi udført en løsning hvor regnvandet håndteres på overfladen, for at sikre borgerne mod klimahændelser. Vi har lavet ekstra høje kantsten for at regnvandet ledes væk fra borgernes private arealer. På projektet har vi været udfordret på jordbundsforholdene idet, der er blød bund cirka 10 meter under terræn samt højtstående grundvand. Det har derfor i anlægsperioden været nødvendigt at sænke grundvandet, og for at sikre de eksisterende ejendomme har vi re-indekseret grundvandet, så de omkringliggende huse ikke fik sætningsskader.

 

Håndtering af regnvand på overfladen

Der er også behov for at styre regnvandet på overfladen – i dette tilfælde på vejene i området. Vi har lavet en utraditionel vejhældning udformet i en V-profil med vejbrønde i midten af kørebanen fremfor en traditionel tagprofil med vejbrønde langs kantstene. Det betyder, at vandet søger ind mod midten af vejen fremfor at søge ud i siderne. Derved kan vi øge vejens regnstrømningsvolume. V-profiler benyttes særligt på såkaldte skybrudsveje, hvor vejen skal håndtere store regnmængder ved ekstreme klimahændelser. Disse veje leder så vandet fra klimahændelser til områder, der er udpeget til oversvømmelse. VAM udfører også ny vejbelægning, kantsten og fortove på projektet.

Kort om projektet:

Kunde: Vejle Spildevand A/S
År: 2018-2019
VAM’s rolle: Klimasikring, overfladehåndtering af regnvand, regnvandsledninger, separatkloakering, vejbelægning, kantsten og fortorve.
Christian_web

Kontakt

Christian Pannerup Jensen

Områdechef for Entreprise

2894 1369
cpj@vam.dk

Kompetencer der er bragt i spil

Kloakering og rørlægning

Nyanlæggelse af veje

Belægning

Andre relevante cases

Filtermuldsbassin i Skødstrup

Vi har etableret et filtermuldsbassin i Skødstrup, hvis formål er at rense og filtrere regnvandet for tilbageholdelse af nitrater og PAH-forbindelser.

CSR-rapport 2018/2019

Sidste år tog vi for første gang FN’s verdensmål for bæredygtig udvikling med ind i valget af vores mål og arbejde med samfundsansvar. I denne CSR-rapport har vi kigget nøje på de 17 verdensmål, deres delmål og indikatorer og vurderet, hvor vi som virksomhed, kan gøre den største forskel inden for vores branche – og dermed understøtte verdensmålene.