LAR – Lokal afledning af regnvand

Klimaændringerne og de øgede nedbørsmængder gør det attraktivt at håndtere regnvand, der hvor det falder, så det ikke belaster det offentlige afløbssystem.

 

Håndtering af regnvand så tæt på kilden som muligt kaldes i daglig tale for LAR – Lokal Afledning af Regnvand. LAR forstås som ethvert tiltag, der har til formål at forsinke regnvandsstrømmen fra et område, og dermed tvinge regnvandet til at nedsive.

 

Elementer vil typisk være:

  • Nedsivning fra overflader, gennem permeable belægninger eller nedsivning i faskiner.
  • Forsinkelse af vandet så vidt muligt.
  • Magasinering af vand i grøfter og lavninger i terræn eller forsinkelsesbassiner.
  • Fordampning af vandet enten fra overflader eller via optagelse i beplantning.
  • Vejprofiler med ændret fald.
  • Vejbede med dobbelt funktion

 

Faglig kompetence      

VAM har udført mange LAR løsninger for vores kunder. Mange af vores medarbejdere har erfaring med og viden om denne type projekter, og kan derfor udføre klimatilpasning og blågrønne projekter. Vi har også ledere, som er uddannet inden for klimatilpasning, LAR og adskillelse.

 

Som kunde er du sikret et højt fagligt niveau indenfor klimasikring. Dette sammenholdt med vores store erfaring på området, gør VAM til en troværdig samarbejdspartner og udførende aktør.

 

Fordele ved LAR     

Hos VAM følger vi med udviklingen i branchen. Et LAR projekt er ikke et traditionelt projekt, og der er flere miljø– og klimamæssige fordele i at bruge metoden, når omgivelserne tillader det. Det kræver et helt nyt mindset, fordi betingelserne for en LAR-løsning skal være til stede, og vil ofte være forskellig fra sted til sted.

 

Ved at benytte LAR-løsninger, skåner vi miljøet ved naturligt at nedsive regnvandet til grundvandet. Dertil er der også en stor økonomisk gevinst at hente, da regnvandet ikke skal transporteres i stores rør over lange strækninger til en recipient.

 

LAR er især anvendeligt, når man dimensionerer med tanke på at kunne håndtere større klimahændelser med tiltagende mængder nedbør som for eksempel ved skybrud.

 

Erfaren sparringspartner

Hos VAM vejleder og sparrer vi med den enkelte kunde i forhold til, hvad der er praktisk muligt at udføre på grunden. Vi hjælper dig som kunde med at træffe den rigtige beslutning i forhold til valg af LAR-løsning.

HVORDAN KAN VI HJÆLPE DIG?

KONTAKT OS PÅ 8649 2300 ELLER VAM@VAM.DK

Regnvandsbassin og nyanlagt sti vækker glæde i Rønde

Vi er i gang med at separatkloakere Rønde By og udvide det eksisterende regnvandsbassin ved Moesbakken, som vi er ved at lægge sidste hånd på.